Våra verksamheter

Konsultativt stöd finns till för dig som arbetar med barn och elever i behov av stöd. Vi ger stöd till personal i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

På ett tidigt stadium och utifrån barnets och elevens behov kan vi bidra med vår samlade kompetens och erfarenhet som vi gärna delar med oss av.
Vi arbetar på uppdrag av rektor.

Konsultativt stöd har: specialpedagoger, koordinatorer för ökad skolnärvaro, logopeder, psykologer, IKT-pedagoger, hörselpedagoger, synpedagog, språk- och kulturpedagoger, gymnasiesamordnare, studie- och yrkesvägledare för det kommunala aktivitetsansvaret, samordnare för särskild begåvning och skolgångssamordnare för samhällsplacerade barn (Skolsam).

 Vår verksamhetsidé: Konsultativt stöd ska

  • med bred och samlad kompetens bidra till säkerställande av jämlika och likvärdiga villkor för barn och elever i behov av stöd.
Uppdaterad:

Andra sidor under: Våra verksamheter