Våra verksamheter

Konsultativt stöd finns till för dig som arbetar med barn och elever 0-19 år, i behov av stöd. Vi ger stöd till personal i förskola, grundskola, gymnasieskola samt grundsärskola och gymnasiesärskola.

På ett tidigt stadium och utifrån barnets och elevens behov kan vi bidra med vår samlade kompetens och stora erfarenhet som vi gärna delar med oss av.
Vi arbetar på uppdrag av förskolechef och rektor.

Konsultativt stöd har: specialpedagoger, koordinatorer för ökad skolnärvaro, logopeder, psykologer, IKT-pedagoger, synpedagog, språk- och kulturpedagoger, gymnasiesamordnare, studie- och yrkesvägledare i det kommunala aktivitetsansvaret och skolsamordnare (skolsam).

 Vår verksamhetsidé: Konsultativt stöd ska

  • med bred och samlad kompetens bidra till säkerställande av jämlika och likvärdiga villkor för barn och elever i behov av stöd.
13 september 2017