Kommunens hörselpedagoger medverkar till att elever med hörselnedsättning eller auditiv perceptionsstörning (APD) så långt som möjligt får samma möjligheter som övriga elever att tillgodogöra sig undervisningen.

I samverkan med skolan utvecklar vi arbetssätt och anpassningar som ger eleven en tillgängligare lärmiljö utifrån ett hörselperspektiv.

Vi kan hjälpa pedagoger med didaktiska utmaningar som följer undervisning av hörselnedsatta elever. Skolors administration och ledning kan få råd kring organisation och anpassningar för en inkluderande skola för alla elever utifrån ljud och buller i lärmiljön.

Vi stöttar elever med hörselnedsättning att utveckla strategier och konstruktiva sätt att kommunicera behov till omgivningen för ett livslångt lärande.

Tjänsten är kostnadsfri för kommunala och fristående grundskolor samt gymnasieskolor.

Vårt stöd till skolor kan exempelvis utföras genom att:

  • informera pedagoger om elevens hörselnedsättning och dess konsekvenser
  • stötta pedagoger med råd och tips för undervisningen
  • öka elevens hörselmedvetenhet och vara samtalspartner i frågor rörande hörseln
  • bevaka att eleven har bra lokaler ur hörselsynpunkt
  • medverka till att eventuella hörselhjälpmedel används på rätt sätt
  • informera klasskamrater om ljudmiljö och hörsel
  • allmänna föreläsningar om den fysiska arbetsmiljön utifrån kommunikation och buller.

Vid frågor kontakta

Jakob Hansson
Hörselpedagog
Johanna Kylin
Hörselpedagog
Uppdaterad: