Kommunens hörselpedagoger medverkar till att barn och elever med hörselnedsättning eller auditiv perceptionsstörning (APD) så långt som möjligt får samma möjligheter som övriga barn och elever att tillgodogöra sig undervisningen.

I samverkan med förskola och skola utvecklar vi arbetssätt och anpassningar som ger barnet och eleven en tillgängligare lärmiljö utifrån ett hörselperspektiv.

Vi kan hjälpa pedagoger med didaktiska utmaningar som följer undervisning av hörselnedsatta barn och elever. Förskolor och skolors administration och ledning kan få råd kring organisation och anpassningar för en inkluderande skola för alla barn och elever utifrån ljud och buller i lärmiljön.

Vi stöttar barn och elever med hörselnedsättning att utveckla strategier och konstruktiva sätt att kommunicera behov till omgivningen för ett livslångt lärande.

Tjänsten är kostnadsfri för kommunala och fristående förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor.

Vårt stöd till förskola och skola kan exempelvis utföras genom att:

  • informera pedagoger om barnets och elevens hörselnedsättning och dess konsekvenser
  • stötta pedagoger med råd och tips för undervisningen
  • öka barnets och elevens hörselmedvetenhet och vara samtalspartner i frågor rörande hörseln
  • bevaka att barnet och eleven har bra lokaler ur hörselsynpunkt
  • medverka till att eventuella hörselhjälpmedel används på rätt sätt
  • informera kamrater om ljudmiljö och hörsel
  • allmänna föreläsningar om den fysiska arbetsmiljön utifrån kommunikation och buller.

Vid frågor kontakta

Jakob Hansson
Hörselpedagog
Johanna Kylin
Hörselpedagog
Uppdaterad: