Skolsam har som uppdrag att samordna skolgången för samhällsplacerade barn placerade i familjehem, HVB (hem för vård eller boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) ungdomshem, jourhem och stödboende. Tjänsten vänder sig till både fristående och kommunala grund- och gymnasieskolor.

Syftet är att bidra till att säkerställa målgruppens skolgång genom att till exempel:

  • Samverka med socialtjänsten
  • Fungera som ett kunskapsstöd till skolans elevhälsoteam
  • Medverka vid skolbyten och övergångar

I uppdraget ingår även att regelbundet följa upp och sammanställa de placerade barnens skolresultat på gruppnivå.

Se blanketter nedan:

Skolsam - Samhällsplacerade barn i Uppsala kommun - UBF

Skolsam - Samhällsplacerade barn i Uppsala kommun - fristående huvudman

Placerade barns skolgång och hälsa - Uppsala kommun

Maria Freiman
Specialpedagog, Skolsam
Uppdaterad: