Skolsam

Skolsam har som uppdrag att samordna skolgången för samhällsplacerade barn. Uppdraget innefattar skolbarn 6–19 år placerade i familjehem, HVB-hem, jourhem eller stödboende. Tjänsten vänder sig till både fristående- och kommunala grund- och gymnasieskolor.

Syftet är att bidra till att säkerställa målgruppens skolgång genom att till exempel:

  • samverka med socialtjänsten,
  • fungera som ett kunskapsstöd till skolans elevhälsoteam samt
  • medverka vid skolbyten och övergångar.

I uppdraget ingår även att regelbundet följa upp och sammanställa de placerade barnens skolresultat på gruppnivå.

Blankett för samhällsplacerade barn i Uppsala kommun.docx (DOCX, 35 KB)

Blankett för samhällsplacerade ungdomar i Uppsala kommun.docx (DOCX, 35 KB)

Maria Freiman
Specialpedagog skolsam
12 januari 2018